Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Flakstad kan forlate ROBEK-lista

I sist fredags arbeidsmøte med kommunestyret, orienterte ordfører om regnskapsresultatet 2017, før revisjonen har behandlet det. Dette har fått rådmann Erling Sandnes til å sende ut etterfølgende pressemelding.

Resultat regnskap 2017
Flakstad kommune kommer 3,9 million bedre ut resultatmessig enn budsjettert. Det betyr at en kan nedbetale alt av tidligere års merforbruk med 7,8 million. Dersom kommunestyret velger å gjøre det, vil en da bli tatt av ROBEK lista fra Fylkesmannens godkjenning av regnskap 2017.

Regnskapet er levert til revisjon, så det tas forbehold om mulige endringer som fremkommer her.

Årsaken til resultatet er grovt sett:
– Økt skatteinngang, som har bidratt netto til 1,6 million i økte frie inntekter.
– Merinntekt eiendomsskatt på 400’ NOK
– Lavere netto finanskostnader enn budsjettert, ca 1 million. Dette grunnet lavere rente på lån enn budsjettert, samt økt utbytte fra Lofotkraft.

Resterende resultatforbedring på ca 900’ NOK skyldes god budsjettdisiplin i organisasjonen som helhet. Enhetene har i veldig stor grad holdt sine budsjetter, og i mange tilfeller sett muligheten til å bidra positivt økonomisk når muligheten har bydd seg. En gjennomført sunn holdning til felles kommuneøkonomi.

Kommune Norge har generelt gode resultater i 2017. Uansett er det stor grunn til å rette en stor takk til kommunestyret og de ansatte i Flakstad kommune for modige avgjørelser, nøktern holdning og god arbeidsinnsats i 2017.

Regnskapet for 2017 vil med forbehold av revisjonens anmerkninger bringe Flakstad kommune ut av «Robek lista», etter nokså nøyaktig 10 år der.Det er allikevel viktig å påpeke at dette ikke er noen garanti for at 2018 og årene etter det blir like bra. Skatteinngang, finanskostnader, lønnsøkninger, nye utfordringer m.m. kan godt bidra til at resultatet endres negativt allerede i 2018.

Kommunestyret har i økonomiplanen bedt om at det planlegges for nye større tiltak, demensavdeling ved sykehjemmet og ny skole/rådhus som skal dekkes inn i fremtidige budsjetter. Etter 10 år på ROBEK lista bør vi forsøke å posisjonere oss slik at vi har en buffer for fremtidige overraskelser. Vi må fortsatt ha full fokus på budsjettdisiplin og nøkternet inneværende år, og årene fremover.

Ramberg 27/2 2018

Erling Sandnes                                                    Lisbeth Mevold
Rådmann                                                              Økonomisjef