Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Uenighet om krav til gang- og sykkelvei på Ramberg

Flakstad senterparti og rådmann Erling Sandnes er uenig om Statens vegvesen krever gang- og sykkelvei fra sentrum før Vassdalen boligfelt kan tas i bruk.

SP krevde i et brev til kommunen 26.02.18 at Vassdalen boligfelt nå måtte åpnes. Her ble det påpekt at senest i november 2017 var det fra kommuneadministrasjonen blitt hevdet at man ikke kan ta i bruk boligfeltet, da Statens Vegvesen har satt frem krav om at det først må bygges gang- og sykkelvei fra boligfeltet til sentrum.

Flakstad Senterparti har i høst gjentatte ganger bedt rådmann om dokumentasjon i skriftlig form på dette kravet fra Statens Vegvesen om gang- og sykkelvei, og viste til at rådmannen ikke har sendt noen dokumentasjon som viser dette kravet. På forespørsel fra SP har heller ikke Statens Vegvesen funnet dokumenter i deres arkiv som viser dette kravet. 

Rådmann Erling Sandnes tilbakeviser kravet om utelatt dokumentasjon, og viser til kopi av mail som er sendt SP's kommunestyremedlem Trond Kroken 12/12 2017 med kopi av brev fra Statens vegvesen fra 2009. I brevet framgår det «at Planområdet ligger rett nord for eksisterende bebyggelse som grenser til gnr 29 bnr 1, som planen omfatter deler av» og videre «Det er meget positivt at det legges til rette for gang-og sykkelveg fram til feltet. Ved utbygging av feltet vil vi sette som krav at gang-og sykkelvegen innenfor planområdet biir ferdigstiit før byggetillatelse i feltet blir gitt."

Med andre ord: Kravet rådmannen viser til omfatter bare gang-og sykkelvegen innenfor planområdet!

Kommunestyregruppa i SP mener svaret fra rådmannen har flere mangler, og sender et tilsvar datert i går 28.02.18 som vi her gjengir i sin helhet:

Tilsvar til rådmann.

Viser til deres epost datert 27.02.2018. «SV: Krav om å åpne Vassdalen boligfelt»
Det er jo akkurat dette vi påpeke!

SP ber om dokumentasjon på utsagn som rådmann og ordfører senest presenterte på folkemøte på Lysbøen i høst (oktober 2017). Det blir sagt at Vassdalen boligfelt ikke kan åpnes fordi Statens vegvesen krever at det bygges gang og sykkelvei (G/S-vei) fra Ramberg sentrum til Vassdalen før utbygging av feltet kan starte.

Svaret fra rådmannen har flere mangler:
1. I brevet som det vises til har Statens vegvesen (datert 2009) stilt krav om G/S-vei internt i feltet. Det er ikke gitt krav om G/S-vei utenfor planområdet.

2. SP har stilt spørsmål til Statens vegvesen om de har dokumenter i sine arkiver hvor det stilles krav om G/S-vei fra Ramberg sentrum til Vassdalen før feltet kan tas i bruk. Det nærmeste de kommer er et nyere brev i samme sak (datert 2010), hvor de bruker ordene "bør" og "anbefales" om bygging av G/S-vei internt i feltet. Altså ei oppmyking av krav om G/S-vei internt i feltet. Heller ikke her er det stilt krav om G/S-vei utenfor planområdet.

3. Det viktigste er kanskje likevel at disse merknadene fra Statens Vegvesen er innarbeidet i reguleringsplanen for Vassdalen som kommunestyret egengodkjente i 2012.

Sp kan ikke se at det er framkommet dokumentasjon på rådmannens utsagn om at det er stilt krav om G/S-vei fra Ramberg sentrum til Vassdalen før boligfeltet i Vassdalen kan tas i bruk.
Sp vil derfor fortsatt be om denne dokumentasjon.

Flakstad Senterparti
kommunestyregruppen