Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Flakstad Senterparti mener ordføreren har ulovlig avlyst formannskapsmøte

(Oppdatert 27.11.17 med ordførerens svar) Ordfører Hans Fredrik Sørdal har på egen hånd tatt formannskapsmøte 28. november av møteplanen.

 I et brev til ordføreren protesterer kommunestyregruppa i Senterpartiet på at det planlagte møtet er slettet fra møteplanen og at saksdokumenter ikke er sendt ut.

– Formannskapet i Flakstad vedtok i møte den 19.9.17 (sak 071/17) at Planforslagene i forbindelse med reguleringsplaner Napp, Ramberg og Fredvang skulle legges frem for 2. gangs politisk behandling i ekstraordinært møte i formannskapet den 28.11. og i kommunestyret den 12.12.2017.

En uke etter frist for innlevering av merknader/innsigelser til planen, går det ut pressemelding fra Flakstad kommune v/ordfører at han på egen hånd i henhold til kommuneloven velger å utsette saken for behandling til over nyttår.

Vi kan ikke finne hjemmel for denne vurderingen i kommuneloven, men viser til kommunelovens § 32.1. "Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det».

Det er kun organet selv som kan vedta endring av vedtatt fremdriftsplan (herunder evt. utsettelse av behandling). Ordfører har ikke myndighet til å sette seg over de vedtak formannskap eller kommunestyret har gjort.

Ordførers utsettelse av reguleringsplanen er ulovlig, og kommunens Kontrollutvalg har tidligere påpekt liknende praksis i kontrollutvalgssak 11/16 den 31.3.16, der ordfører ble bedt om å følge kommunelovens saksbehandlingsregler §§ 32-34.

Flakstad Senterparti har i brev til ordfører 6. november gjort det klart vi vil krever at reguleringsplanene settes i bero inntil videre, slik at reguleringsarbeidet kan bli gjort i riktig rekkefølge. Først skal arealplan rulleres. Reguleringsplanene skal deretter bygges på forutsetninger gitt i arealplan. (Dette er også krav i innsigelse fra Fylkesmannen.) Reguleringsplanene gjøres ferdige gjennom er prosess hvor innkomne innsigelser og merknader behandles og hvor folket og næringsliv blir involvert. Da har vi tatt innbyggerne i Flakstad tatt på alvor.

Når ordfører avlyser planlagt formannskapsmøte får ikke opposisjon mulighet til å framsette sitt krav i formannskapet. Det vil være å hindre den demokratiske prosessen i saken.

Vi forventer derfor at ordfører forholder seg til vedtak gjort i Formannskapet den 19.9.17, og setter opp ekstraordinært møte som vedtatt.

Flakstad Senterparti
Kommunestyregruppen

Og her er ordførerens svar sendt 27.11.:
"Administrasjonen er ikke ferdig med å behandle sak om områdeplanene, det er med andre ord ingen sak som er klar til behandling.
Jeg har derfor ingen saker til møtet og velger å avlyse møtet, dette er allminnelig kjent. Formannskapets medlemmer kan med 1/3 (minst 2) medlemmer forlange ekstraordinært formannskapsmøte for å behandle en sak jfr. Kommunelovens §32.1. Saken vil bli tatt opp til behandling i første formannskap i 2018."

Hans Fredrik Sørdal
Ordfører i Flakstad kommune